Regler

Maj-Kollegiet Aabenraa Regelsæt og praktiske oplysninger

Husorden

Husleje
Huslejen skal indbetales senest, d. 5. i hver måned. For sent indbetalt husleje kan medføre opsigelse af lejligheden. Det er muligt at registrere huslejen over Betalingsservice.

Nøglen
Nøglen skal betragtes som en værdigenstand og skal erstattes ved bortkomst, hvilket er dyrt, idet låsen skal omstilles. Nøglen må absolut ikke overdrages til andre, hvilket er for at undgå uvedkommende adgang til kollegiet.

Besøg
Man må gerne have besøg/gæster. Gæster og besøgende skal rette sig efter kollegiets gældende bestemmelser. Det er værten, der er ansvarlig for, at det sker, ligesom man hæftes for de uregelmæssigheder som evt. besøgende/gæster begår.

I forhold til at have gæster overnattende, må dette kun ske i weekenderne. IKKE i hverdagen. Begrundelsen for dette er, at der kun betales for en person, og at flere personers ophold betyder yderligere omkostninger for eksempelvis vand og varme.

Husdyr
Det er IKKE tilladt at have husdyr på kollegiet

Ophængning af billeder eller andet
Det er IKKE tilladt at bore huller i væggene i forbindelse med opsætning af billeder eller andet. Ophængning af f.eks. billeder må hænges op med kroge samt snor i skyggelisterne, der er opsat til dette formål. – Krogene kan udleveres gratis hos eforen.

OBS. Husk, det er kun dig selv til at betale skaderne ved fraflytning.

Fællesarealer
Fællesarealer er til fælles afbenyttelse. Efter benyttelse af fællesarealerne skal brugerne rydde op efter sig.

Havemøbler
Havemøblerne placeres på fliserne foran opholdsstuen eller i labyrinten. Ønskes det at benytte møblerne andre steder, sættes de tilbage efter brug.

Musik og larm
Af hensyn til de andre kollegianere er reglen, at der i hverdagene skal være ro kl. 22.00, og i weekenderne er det kl. 23.00.

Musik bør IKKE foregå med åbne døre eller vinduer. Her skal det understreges, at der førhen har været klager fra beboer omkring kollegiet.

Fester og arrangementer
Hvert år afholder kollegiet fest ifm. fejringen af befrielsen, d. 4. maj, hvor der serveres mad og drikke, samt uddeling af legater.

Der må afholdes fester og arrangementer i opholdsstuen, så længe det foregår i kollegianernes regi.

Det er IKKE tilladt at holde private fester i opholdsstuen. Ønskes det at holde fest, skal det ske i egen lejlighed med skyldigt hensyn til naboerne.

Spiritus og alkoholiske drikke
Det er ikke forbudt, men overdreven nydelse af spiritus, der medfører uro og uorden, kan medføre bortvisning fra kollegiet.

Hash og narkotiske midler
Det er strengt forbudt at bruge og forhandle hash og narkotiske midler på kollegiets grund. Overtrædelse af denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning fra kollegiet – uden yderligere varsel.


Opholdsstuen

Den fælles opholdsstue skal altid være tilgængelig for alle kollegianere, og at intet fjernes fra dette rum. Efter benyttelse af opholdsstuen skal brugerne sørge for at rydde op efter sig. Opholdsstuen skal være låst, når den ikke benyttes.

Vaskerum, støvsugere, vaskekurve, rengøringsmaterialer m.m. skal være til rådighed for alle kollegianere. De lånte ting skal OMGÅENDE returneres efter brug af hensyn til de andre kollegianere.

Som skrevet tidligere, er det ikke tilladt at have private fester i opholdsstuen, men at kollegianerne gerne må afholde fest og arrangementer, så længe det foregår i kollegianernes regi.


Rengøringsplan for opholdsstuen
Som beboer på kollegiet er det en pligt, at man en gang om året har en uge, hvor opholdsstuen skal rengøres. Er man forhindret i at gøre rent den uge man er tildelt, er det op til en selv at få byttet med en anden kollegianer. Hvis dette ikke sker, koster det 200 kr.

Når det er ens uge, får man en nøgle til rengøringsskabet lagt i postkassen samt en rengøringsvejledning.

Man har rengøringstjans i den uge som sit husnummer. Eksempel, hvis man bor i nr. 1, har man rengøringstjans i uge 1.

Parkering

Maj-Kollegiet har i alt 11 parkeringspladser; syv pladser ved den gule bygning og fire ved indkørslen til kollegiet. Alle pladser er forbeholdt kollegiets beboere. Viser man ikke hensyn, får man forbud mod at benytte kollegiets parkeringspladser, hvilket indebærer, at køretøjet fjernes på ejerens regning.


Affald og sortering

I affaldsrummet er der tre containere til husholdningsaffald, en til pap og en til glas, derudover er der også en spand til batterier.


Selvstyrebestemmelser for kollegianersamfundet på 4. Maj-Kollegiet i Aabenraa

§ 1 – Kollegianerne har selvstyre i indre anliggender. Dette udøves gennem kollegierådet

§ 2 – General forsamlingen afholdes i september. Der indkaldes af rådet 8 dage før afholdelsen med opslag af dagsorden

§ 3 – Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt ved almindeligt stemmeflertal. Der aflægges beretning og regnskab.

§ 4 – Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når 15 kollegianere ønsker det. I øvrigt når som helst rådet ønsker det.

§ 5 – Rådet består af 5 medlemmer

§ 6 – På den ordinære generalforsamling vælges en formand og 4 medlemmer. Skriftlig afstemning holdes, hvis en af de fremmødte ønsker det. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller ved skriftlig afgivet stemme.

§ 7 – Rådet kontinuerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

§ 8 – Hvis formanden udgår i en valgperiode, indkaldes der til en ny generalforsamling, der vælger en ny formand. Hvis den nye formand var medlem af bestyrelsen, vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Rådet har ret til at supplere sig, når det angår specielle forhold. Sammensætningen af rådet meddeles skriftligt til eforen, når valg er foretaget.

§ 9 – Rådet er mellemled mellem kollegianerne og kollegiets ledelse (efor og bestyrelse). På anmodning af kollegieanerrådet og/eller kollegiets bestyrelse kan der afholdes fællesmøder til drøftelse af kollegianernes forhold.

§ 10 – Lovændringer kan kun vedtages på ordinære generalforsamlinger med 2/3 majoritet blandt de fremmødte. De skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling 8 dage senere med 2/3 majoritet blandt de fremmødte og har først gyldighed, når de er godkendt af 4. Maj-Kollegiets bestyrelse.